Samer Allawi

Samer Allawi

Dopisnik Al Jazeere u Maleziji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Doš­lo do oštrog nes­la­gan­ja između af­gan­istan­skog pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka Am­rul­la­ha Sale­ha oko toga kako se nosi­ti s brz­im napre­dovan­jem tal­ibana pre­ma Kab­u­lu,

Published On 23 Aug 2021