Safwan Jolak

Safwan Jolak


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­ma novom planu, Bjelorusi­ja ulazi u rat na strani Rusi­je, up­rkos uvjer­a­van­ji­ma Min­s­ka kako pos­to­ji mala vjerovat­noća za to, a ruske snage bi jače napre­dovale pre­ma Ki­je­vu sa juga, iz prav­ca Kri­ma.

Published On 25 Mar 2022

Vo­jni anal­i­tičar Ser­hiy Zgurets, umirovl­jeni vo­jni ofi­cir, rekao je da se ‘stvarnost više ne može zane­mar­i­ti, suočeni smo s ne­mi­novn­im ratom’.

Published On 23 Feb 2022