Safet Pozder

Safet Pozder

Safet Pozder rođen je 20. marta 1980.godine u Mostaru. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 2003 je na dužno... sti glavnog imama u Prozoru. Autor je zbirke hutbi Otključajmo naša srca te poeme Ptica, a bijah Haris. Objavio je više tekstova, kolumni, prijevoda sa arapskog i engleskog jezika a u pripremi mu je i prvi roman. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rafal je za­treš­tao i poko­sio obo­je. Ubi­jeno je selo, i ci­jeli kos­mos. Sve je sta­lo.

blog by Safet Pozder
Published On 30 Jul 2020

Zar Ba­jram i ne bi tre­bao biti up­ra­vo to: pri­li­ka da se vra­ti­mo sebi i u sebi po­traži­mo ono na­jbol­je?

blog by Safet Pozder
Published On 11 Aug 2019

Ako se post neka­da mo­gao „uši­vati“, za­š­to se u savre­menoj eri tehnologi­je ne bi mo­gao i „la­jkati“?

blog by Safet Pozder
Published On 15 May 2019

Fuad Fe­jz­ić jako do­bro i pre­cizno pamti da­tume sm­r­ti, ali i rođen­ja mnogih lju­di, kako onih s ko­ji­ma se poz­na­je, tako i poz­natih u BiH, pa i u svi­je­tu.

blog by Safet Pozder
Published On 27 Mar 2019

Od­lazak psi­ho­logu ili psi­hi­ja­tru je još tabu tema za ko­jom se poseže tek kada za­gusti, odnos­no kada splet okol­nos­ti na to primo­ra.

blog by Safet Pozder
Published On 13 Feb 2019

Haris Jašare­vić rad­no je an­gažo­van u jed­noj od na­jvećih norvešk­ih fir­mi koja se bavi proizvod­njom slatk­iša i grick­ali­ca, gdje radi kao in­žen­jer i voditelj pro­jek­ta za au­tom­a­ti­zaci­ju i ro­bo­t­i­zaci­ju fab­rike.

blog by Safet Pozder
Published On 25 Jan 2019