Rory Miller

Rory Miller

Rory Miller je profesor na Univerzitetu Georgetown u Kataru. Njegovu najnoviju knjigu Desert Kingdoms to Global Powers: The Rise of the Arab Gulf obja... vio je Yale University Press.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Katar nika­da nije doživl­javao svo­ju malu pop­u­laciju i ter­i­tori­ju ili nepos­to­jan­je vo­jske kao prepreku za neza­v­is­nu van­jsku poli­tiku ili re­gion­al­ni ut­je­caj.

opinion by Rory Miller
Published On 03 Jun 2018