Robert Gabelić

Robert Gabelić

Robert Gabelić je novinar iz Zagreba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od pr­vog paten­ta ‘pametne’ tele­viz­ije proš­lo je go­to­vo 20 go­d­i­na,a još uvi­jek se nije po­jav­i­la kom­pani­ja koja bi us­p­jela re­defini­rati način konzu­mi­ran­ja TV sadrža­ja.

Published On 03 Jan 2013

Anal­i­tičari pred­viđa­ju kako će već u 2013. go­di­ni po bro­ju pro­danih prim­jer­a­ka tableti nad­maši­ti klasične pri­jenos­nike.

Published On 19 Dec 2012

Na na­jvećem evrop­skom saj­mu potrošačke elek­tron­ike, pred­stavl­jeni “ph­ableti” i 3D tele­vi­zori s ul­tra HD re­zolu­ci­jom.

Published On 31 Aug 2012

Digg, zvi­jez­da Web 2.0 rev­olu­ci­je, pono­vo kreće u bor­bu za počet­nu adresu surfera koji in­ter­net ko­riste za pronalažen­je i di­jel­jen­je zan­imljivih vi­jesti.

Published On 02 Aug 2012

Izrael­s­ki znanstveni­ci s Weiz­mann In­sti­tu­ta diza­jni­rali su kameru koja može sni­mati iza ugla ili kroz go­to­vo ne­prozir­na ti­jela.

Published On 26 Jul 2012