Risto Popovski

Risto Popovski

Risto Popovski je radio kao novinar za Radio Skopje i novinsku agenciju Tanjug. Bio je dopisnik iz Moskve u vrijeme historijskih promjena početkom dev... edesetih godina. Godine 1992. osnovao je Nezavisnu novinsku agenciju Makfaks, prvu privatnu novinsku agenciju u širem regionu. Dobitnik je nagrade za životno djelo Udruženja novinara Makedonije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Spor Sr­bi­je i Make­donije neće oz­biljni­je našteti­ti regi­ji, ali up­o­zo­ra­va da će još dugo tra­jati pro­ces de­balka­nizaci­je.

opinion by Risto Popovski
Published On 25 Aug 2017

Iz­bor novog državnog tužio­ca daje šan­su opozi­cionoj VMRO DPMNE da ponovi uza­lud­nu mara­ton­sku op­struk­ci­ju de­bate.

opinion by Risto Popovski
Published On 20 Aug 2017
Sobranje, Sjeverna Makedonija, Parlament