Rešad Dautefendić

Rešad Dautefendić

Rešad Dautefendić je novinar iz Sarajeva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U di­jas­pori živi blizu 1,4 mil­iona državl­jana BiH, podi­jel­jeni su po udružen­ji­ma i svako od njih ima svoj metod i cilj, kako u di­jas­pori, tako i u matičnoj zemlji.

Published On 04 Jan 2014

Veći­na re­cik­li­ra­nog am­bal­ažnog ot­pa­da, uglavnom pa­pi­ra i plas­tike, izvozi se kao sirov­ina za in­dus­tri­je u sus­jed­nim zeml­ja­ma.

Published On 27 Aug 2013