Ratko Femić

Ratko Femić

Ratko Femić je glavni urednik beogradskog dnevnog lista Kurir. Radio je u dnevnim listovima Danas i Alo, sedmičniku Novi magazin te u magazinu Newswee... k. Sarađivao je sa nekoliko magazina. Dobitnik je dvije novinarske nagrade.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da li poli­tič­ka eli­ta koja oda­je takve počasti ima pra­vo da u Sr­bi­ji gov­ori o evrop­skim vred­nos­ti­ma, jer svo­jim pos­tupci­ma pokazu­je da baš­ti­ni vred­nos­ti za koje se za­la­gala par­ti­ja iz koje su potek­li – Srp­s­ka radikalna stran­ka.

opinion by Ratko Femić
Published On 05 Dec 2015

Ima državnih udara raznih vrs­ta, a ovaj je ob­liko­van stelt tehnologi­jom, da se ne vidi. Ovo je bio prvi državni udar u is­tori­ji bez sna­ga koje mogu da ga prove­du.

blog by Ratko Femić
Published On 01 Dec 2015

Državni in­teres je jed­no, a dru­go je ide­ologi­ja koju Maja Go­jković mi­jen­ja u skladu sa poli­tičkom ponudom.

opinion by Ratko Femić
Published On 28 Nov 2015

Ovaj nije neki lažni car k'o onaj Šćepan, ovo je pravi car Siniša Mali, gradon­ačel­nik Beogra­da i dok­tor crnih fon­do­va.

opinion by Ratko Femić
Published On 24 Oct 2015

Razmišl­jan­je o iz­bori­ma ili rekon­struk­ci­ji Vlade u sluča­ju pre­mi­jera Sr­bi­je više nije vi­jest, jer stal­no razmišl­ja o iz­bori­ma i stal­no je u predi­zbor­noj kam­pan­ji.

opinion by Ratko Femić
Published On 24 Aug 2015