Rade Radovanović

Rade Radovanović

Rade Radovanović je novinar i dramski pisac iz Beograda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dvade­set i dvi­je go­dine nakon vo­jne ak­ci­je Olu­ja, Sr­bi­ja i Hrvats­ka razm­jen­ju­ju poljoprivred­no-tr­govinske teme.

opinion by Rade Radovanović
Published On 04 Aug 2017

Nakon steča­ja firme Poli­ti­ka a.d. postavl­ja se pi­tan­je ko bi mo­gao po­sta­ti vlas­nik na­js­tar­i­jeg dnevnog lista na Balka­nu.

opinion by Rade Radovanović
Published On 25 Nov 2016