Project Syndicate

Project Syndicate


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako je Kremlj jas­no i otvoreno obz­nanio u svo­jim saopćen­ji­ma, nje­govi na­pori na ‘de­naci­fikaci­ji’ Ukra­jine silom su za­pra­vo kam­pan­ja geno­ci­da.

opinion by Project Syndicate and Jason Stanley
Published On 29 Apr 2022

Um­jesto da se pokušava­ju pret­varati kako je jed­na strana bez­greš­na, a dru­ga greš­na, svi uključeni u sukob na relaciji NATO-Rusi­ja tre­bali bi priz­nati da ima­ju za­jed­nič­ki in­teres u sig­urnos­ti.

opinion by Jeffrey D. Sachs and Project Syndicate
Published On 14 Feb 2022

Izrael je imao samo loše op­ci­je za zaus­tavl­jan­je marša Is­lamske Re­pub­like pre­ma nuk­learnoj bombi.

opinion by Shlomo Ben-Ami and Project Syndicate
Published On 21 Dec 2021

Amer­ič­ki državni sekre­tar Antony Blinken vjeru­je da Iran di­jeli tek neko­liko mjese­ci od tog da bude u stan­ju proizvesti do­voljno fis­i­bilnog ma­ter­i­jala da iz­gra­di nuk­learno oruž­je.

opinion by Shlomo Ben-Ami and Project Syndicate
Published On 23 Mar 2021

Sa ekonom­skim planom za spaša­van­je koji je am­bi­ciozan i pravil­no us­m­jeren, amer­ič­ki pred­sjed­nik i nje­gov tim su pokaza­li jas­no razu­mi­je­van­je obi­ma i raspona ak­ci­je koju trenut­na situaci­ja za­hti­je­va.

opinion by James K. Galbraith and Project Syndicate
Published On 31 Jan 2021

Novi­ja psi­hološ­ka is­traži­van­ja sug­er­išu da isključi­van­je Trumpa sa društvenih mreža neće učini­ti Ameriku sig­urni­jom i da bi čak mog­lo povećati rizik od nasil­ja.

opinion by Project Syndicate and Raj Persaud
Published On 15 Jan 2021

Kon­ven­cional­na mudrost kaže da će se novoiz­abrani amer­ič­ki pred­sjed­nik Biden odmah naći u stan­ju par­al­ize jer će se re­pub­likan­ci pon­ašati po is­tom op­struk­cionis­tičkom planu koji su ko­ris­tili da saboti­ra­ju ad­min­is­traciju Barac­ka Obame. Ali pos­to­ji pet novih karak­ter­is­ti­ka amer­ičke poli­tičke di­namike koje je ovaj ar­gu­ment pre­v­idio.

opinion by Anatole Kaletsky and Project Syndicate
Published On 15 Nov 2020