Project Syndicate

Project Syndicate


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sada avet in­flacije leb­di nad nama, nikak­va mon­e­tar­na poli­ti­ka ne može očis­ti­ti no­vac, ob­novi­ti ravnotežu ili kanal­izirati in­ves­ti­ci­je tamo gdje su potreb­ne čov­ječanstvu.

opinion by Yanis Varoufakis and Project Syndicate
Published On 01 Oct 2022

Fal­si­fi­ci­ran­jem i uzdizan­jem nasli­jeđa Alek­san­dra Nevskog, Ivana Groznog i drugih his­tori­jskih ličnos­ti, Vladimir Putin se nada da će oprav­dati vlasti­ti au­tori­ta­rizam i ra­tove.

opinion by Project Syndicate and Dina Khapaeva
Published On 12 Sep 2022

Stran­ka Braća Ital­i­je, koja će na­jv­jerovat­ni­je biti na čelu naredne koa­li­cione vlade u državi, sada teži ka tome da položi temel­je za desnicu.

opinion by Lucrezia Reichlin and Project Syndicate
Published On 11 Sep 2022

Poveza­ti ovaj prob­lem samo sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu može naprav­i­ti pogrešnu pret­postavku da se on može ri­ješi­ti kroz okončan­je rata na is­toku Eu­rope.

opinion by Nancy Qian and Project Syndicate
Published On 23 Aug 2022

Iako je posljed­njih mjese­ci os­vo­ji­la dio ter­i­tori­je Don­basa, Rusi­ja se suoča­va sa žestokim udari­ma i na vo­jnom i na ekonom­skom fron­tu.

opinion by Project Syndicate
Published On 04 Aug 2022