Peter Greste

Peter Greste

Peter Greste je dopisnik Al Jazeere. Pokrivao je priče iz Afganistana, Centralne Azije, Balkana, Iraka, Latinske Amerike i sada iz Afrike, u kojoj je ... živio proteklih devet godina. Godine 2011. je osvojio nagradu Peabody za dokumentarac o Somaliji, zemlji koja je postala glavi fokus njegovog rada od kada je prešao u Istočnu Afriku. Pokriva priče sa Roga Afrike, iz Kenije, Tanzanije, Ugande, Burundija, Ruande i DR Kongo.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Re­porter Al Jazeere Pe­ter Greste napisao je dru­go pis­mo iz egi­patskog zatvo­ra Tora, u ko­jem se nalazi sa dvo­ji­com kole­ga.

blog by Peter Greste
Published On 27 Jan 2014

Bio sam za­ključan u ćeli­ji 24 sata dnevno pro­tek­lih 10 dana, a puš­ta­ju me samo kada mi u pos­je­tu dođe tužitelj na ispi­ti­van­je.

blog by Peter Greste
Published On 25 Jan 2014

Čini se da je za­s­trašu­juća re­al­nost da je um­jereni­jafrak­ci­ja Al-Shaba­ba ili gur­nu­ta u stranu ili usm­rće­na, oslo­bo­d­i­vši radikale od bilo kakvog sputava­jućeg ut­je­ca­ja.

blog by Peter Greste
Published On 01 Oct 2013

Pri­likom pred­viđan­ja rezul­ta­ta izb­o­ra u Keni­ji tre­ba uzeti u obzir to­liko fak­to­ra da su ri­jet­ki anal­i­tičari koji bi se kladili na svo­je prog­noze.

blog by Peter Greste
Published On 18 Feb 2013