Patty Culhane

Patty Culhane

Patty Culhane je dopisnica Al Jazeere English iz Bijele kuće.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki medi­ji ne čine do­voljno da preispi­ta­ju vlasti o grupi Is­lam­s­ka drža­va, a Amerikan­ci za­služu­ju bol­je.

blog by Patty Culhane
Published On 05 Sep 2014

NBC News je emi­ti­rao ne jedan, nego dva prilo­ga koji prikazu­ju bom­bardi­ran­je Gaze i pat­nju Palesti­naca. Rev­olu­cionarno? Pri­je će biti ra­zliči­to.

blog by Patty Culhane
Published On 17 Jul 2014

Ed­war­da Snow­de­na vlasti ko­riste da Amerikanci­ma odvrate pažn­ju od is­tine o špi­ju­naži.

blog by Patty Culhane
Published On 05 Jul 2013