Osman Zukić

Osman Zukić

Osman Zukić je novinar iz Sarajeva. Objavljuje priče i reportaže u medijima u BiH. Koautor platforme Doku.ba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U selu Plje­va, na izvoru ri­jeke Plive, raz­go­var­ali smo s mješ­tan­i­ma, rib­ari­ma i tur­is­ti­ma o tome šta im ova ri­je­ka znači i kako je tako čis­tu saču­vati.

Published On 21 Jul 2022

Dok­tor ekološk­ih nau­ka Igor Tr­bo­je­vić iz Ban­je Luke is­tražu­je vukove već 20 go­d­i­na i up­o­zo­ra­va – ko­riste li se naučni ili lo­vač­ki po­daci, sve­jed­no se dođe do toga da je vuk ugrože­na vrs­ta.

Published On 09 Mar 2022

U Bi­jelji­ni, Zeni­ci i Sara­je­vu smo pokušali do­biti odgov­or na pi­tan­je kako se up­ravl­ja ko­mu­nal­nim i drugim vrsta­ma ot­pa­da u BiH.

Published On 02 Feb 2022

Ide­ja je da ova ri­je­ka bude en­demični cen­tar, refugi­jum za sve vrste koje je nas­tan­ju­ju, koje su ugrožene i ko­ji­ma tre­ba saču­vati stanište da op­stanu i nas­tave živ­jeti.

Published On 17 Dec 2021

Rez­ervnih drža­va ne­mamo, rez­ervnih plan­e­ta ne­mamo; mi ne tre­ba niš­ta bol­je ni ljepše da traži­mo već da ovo što imamo saču­va­mo.

Published On 17 Nov 2021