Osman Zukić

Osman Zukić

Osman Zukić je novinar iz Sarajeva. Objavljuje priče i reportaže u medijima u BiH. Koautor platforme Doku.ba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U BiH je 78 vrho­va preko 2.000 metara nad­morske vi­sine, a Je­le­na Bo­betić je prva djevo­j­ka koja se is­pela na sva­ki od njih. Povodom Među­nar­o­dnog dana plan­i­na, za­jed­no smo se popeli na Cin­car.

Published On 11 Dec 2022

U selu Plje­va, na izvoru ri­jeke Plive, raz­go­var­ali smo s mješ­tan­i­ma, rib­ari­ma i tur­is­ti­ma o tome šta im ova ri­je­ka znači i kako je tako čis­tu saču­vati.

Published On 21 Jul 2022

Dok­tor ekološk­ih nau­ka Igor Tr­bo­je­vić iz Ban­je Luke is­tražu­je vukove već 20 go­d­i­na i up­o­zo­ra­va – ko­riste li se naučni ili lo­vač­ki po­daci, sve­jed­no se dođe do toga da je vuk ugrože­na vrs­ta.

Published On 09 Mar 2022