Osman Zukić

Osman Zukić

BA Odsjek za književnosti naroda BiH, novinar i autor projekta Dokumentiraj obrazovanje u BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ide­ja je da ova ri­je­ka bude en­demični cen­tar, refugi­jum za sve vrste koje je nas­tan­ju­ju, koje su ugrožene i ko­ji­ma tre­ba saču­vati stanište da op­stanu i nas­tave živ­jeti.

Published On 17 Dec 2021

Rez­ervnih drža­va ne­mamo, rez­ervnih plan­e­ta ne­mamo; mi ne tre­ba niš­ta bol­je ni ljepše da traži­mo već da ovo što imamo saču­va­mo.

Published On 17 Nov 2021

Pi­tan­je iz­grad­nje hidroelek­trana na ri­je­ci Vr­bas i njen­im pri­toka­ma se neće raz­ma­trati na Općin­skom vi­jeću Don­ji Vakuf u nared­nih 20 go­d­i­na.

Published On 02 Sep 2021

Posljed­njih šest mjese­ci sam prop­uto­vao s jednog na dru­gi kraj zeml­je i ono što sam vidio i čuo u us­tanova­ma zdravstvene za­štite is­tovre­meno i ohrabru­je i zabrin­ja­va.

blog by Osman Zukić
Published On 29 Apr 2021