Niko Vorobyov

Niko Vorobyov

Niko Vorobyov je slobodni novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­je pro­tiv rata u Ukra­ji­ni i Puti­novog reži­ma trenut­no na­pada­ju žel­jeznič­ki sis­tem Rusi­je, no na­javlju­ju kako bi mogli po­duzeti i veće ak­ci­je.

Published On 26 Jan 2023

Anal­i­tičari vjeru­ju kako bi od­lazak ruskog pred­sjed­ni­ka napravio vaku­um moći između poslovnih in­tere­sa, sig­urnos­nih zvanični­ka i drugih frak­ci­ja elite.

Published On 13 Sep 2022