Nicole Fritz

Nicole Fritz

Nicole Fritz je direktorica južnoafričke NVO Freedom Under Law koja radi na promociji vladavine zakona i ustavnosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

John Bolton je pri­je­tio sankci­ja­ma pro­tiv su­da­ca ICC-a ako nas­tave sa is­tragom o navod­nim rat­nim zločin­i­ma Amerikanaca u Af­gan­istanu u gov­oru Fed­er­al­is­tičkom društvu 10. sep­tem­bra.

opinion by Nicole Fritz
Published On 17 Sep 2018