Neve Gordon

Neve Gordon

Neve Gordon je doktor političkih nauka i autor knjige "Izraelska okupacija".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Saz­nan­ja o izrael­skoj in­fil­traciji u nevla­dine or­ga­ni­zaci­je 70-ih go­d­i­na prošlog stol­jeća šoki­rala su mnoge, ali špi­ju­ni su i dal­je u or­ga­ni­zaci­ja­ma za ljud­s­ka pra­va.

opinion by Neve Gordon and Nicola Perugini
Published On 28 Mar 2017

Izrael­s­ki Vrhovni sud ne­davno je pre­su­dio kako nema dokaza da pos­to­ji jedin­stven „izrael­s­ki“ nar­od.

opinion by Neve Gordon
Published On 21 Oct 2013