Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Even­tu­al­ni za­kon o zabrani ne­gi­ran­ja geno­ci­da i drugih rat­nih zloči­na, a koji neće biti rezul­tat na­cionalne katarze, nez­nat­no će po­moći oz­dravl­jen­ju in­volvi­ranih za­jed­ni­ca.

opinion by Nerzuk Ćurak
Published On 12 Jul 2021