Nermina Avdukić

Nermina Avdukić

Nermina Avdukić je novinarka portala Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­ma izv­ješ­ta­ju Evrop­skog udružen­ja ba­na­ka, BiH nije is­puni­la stan­darde za kon­trolu fi­nan­si­jskih toko­va.

Published On 26 Nov 2016

U nekadašn­je ‘sli­je­po cri­je­vo BiH’ , zbog rad­nih mjes­ta koja se nude, pre­sel­java­ju ci­jele porodice.

Published On 23 Oct 2016

Udružen­ja SUB­NOR-a iz FBIH danas or­ga­nizu­ju an­tifašis­tič­ki po­hod na Sto­lac.

Published On 23 Oct 2016

Kao rezul­tat ovakvih brako­va dolazi do prek­in­u­tog školo­van­ja i mal­ol­jet­ničk­ih trud­noća, a za­čarani krug se prenosi na nared­nu gen­eraci­ju.

Published On 14 Oct 2016

Vla­da FBiH od 2008. go­dine do danas nika­da nije za sig­urne kuće dala više od 100.000 eura, a što je do­voljno za troškove samo jedne takve us­tanove u tom en­tite­tu.

Published On 03 Oct 2016