Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović je novinar i pisac iz Novog Sada. Autor proznih i esejističkih knjiga, sarađuje sa nekoliko medija u regiji. Bavi se praćenjem i anal... izom političkih, medijskih i kulturnih prilika na Balkanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Po prav­ilu, pri­jet­nje koje nov­inari do­bi­ja­ju u Sr­bi­ji os­ta­ju bez sankci­ja, baš kao što bez sankci­ja os­ta­ju i mno­go oz­biljni­ja kriv­ič­na djela izvrše­na pro­tiv nov­inara.

blog by Nedim Sejdinović
Published On 28 Nov 2021

Čov­jek se lako navikne na do­bro, ali ga s vre­menom pro­trese PTSP zab­o­ravl­jene, a neprež­vakane prošlosti – i up­laši se da će se ona vrati­ti za­jed­no sa viza­ma koje bi se mogle reinkarni­rati.

blog by Nedim Sejdinović
Published On 02 Oct 2021