Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović je novinar i pisac iz Novog Sada. Autor proznih i esejističkih knjiga, sarađuje sa nekoliko medija u regiji. Bavi se praćenjem i anal... izom političkih, medijskih i kulturnih prilika na Balkanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

‘I u Rusi­ji, i u Kini, vlada­juće okružu­ju ko­rum­pi­rani tajku­ni, a to pogo­du­je ak­tu­al­noj vlasti u Sr­bi­ji da se is­pod žita bas­noslovno bo­gati, a u javnos­ti bude čis­tih ruku i obraza’, tvr­di Tamaš.

Published On 27 Mar 2022