Nedim Krajišnik

Nedim Krajišnik

Nedim Krajišnik je doktorski kandidat na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i pasionirani je istraživač mirovne pedagogije. Kroz 13 godina rada u C... entru za obrazovne inicijative 'Step by Step', koji je dio velike Međunarodne asocijacije 'Step by Step' i Mreže centara za obrazovne politike NEPC, istraživao, koncipirao i organizirao je mnogobrojne programe obuke za nastavnike/ce u BiH i svijetu. Zajedno sa 8.000 nastavnika/ca iz regije Zapadnog Balkana kroz Zajednicu inovativnih nastavnika/ca inicira i uporno radi na unapređenju odgoja i obrazovanja na svim nivoima. Autor i koautor je mnogobrojnih istraživanja u obrazovanju, profesionalnih priručnika, programa obuka, knjiga i priloga za bolje obrazovanje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neoz­biljno je krenu­ti u oz­biljnu re­for­mu obra­zo­van­ja samo s neko­liko sati edukaci­je za nas­tavnike i di­rek­tore, nekolegi­jal­no je samo us­meno reći šta se očeku­je od njih, bez ikakvog pisanog doku­men­ta.

opinion by Namir Ibrahimović and Nedim Krajišnik
Published On 29 Aug 2022

To što nam je re­for­ma potreb­na i što uve­liko kas­ni­mo s njom, ne daje nam pra­vo da re­formiše­mo bilo kako i da, bez oz­biljne pripreme, traži­mo od nas­tavni­ca i nas­tavni­ka da rade dru­gači­je u učion­i­ci.

opinion by Nedim Krajišnik and Namir Ibrahimović
Published On 18 Aug 2022