Nedim Jahić

Nedim Jahić

Nedim Jahić djeluje kao aktivist na polju zaštite građanskih sloboda i vladavine prava, sa pet godina iskustva rada na programima obrazovanja i zagova... ranja kroz Inicijativu mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Pisao je za brojne internetske i printane medije u zemlji i regiji. Bio je uključen u monitoring kršenja građanskih sloboda u kampanji Glasaću za Srebrenicu, a kasnije i u okviru aktivnosti koalicije Prvi mart. Trenutno radi na istraživačkim projektima vezanim za pokrete i inicijative u zemlji, a piše o pitanjima prava povratnika kao nezavisni analitičar. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iz pri­je­dorske poli­ci­je su vratili povrat­ni­ka, za iz­da­van­je lične karte tre­ba mu više dokaza od fo­tografi­je i ime­na.

Published On 02 May 2014

Mali đaci iz Vr­ban­ja­ca i Kon­je­vić-Pol­ja pono­vo će biti pred­met tačke pu­can­ja poli­tičk­ih lin­i­ja i javnih de­ba­ta u sep­tem­bru, pred opće iz­bore.

opinion by Nedim Jahić
Published On 13 Apr 2014

Milenko Tri­funović je jedan od šestorice os­uđenih za zločin geno­ci­da, čije su pre­sude uk­inute zbog pi­tan­ja suđen­ja pre­ma Kriv­ičnom za­konu BiH u odno­su na KZ SFRJ, koji je važio u vri­jeme počin­jen­ja rat­nih zloči­na.

Published On 27 Mar 2014

U bh. re­al­nos­ti je jas­no da se stvarnost gra­di kroz priz­mu fak­tičkog stan­ja, koje se može mi­jen­jati jedi­no oz­biljn­im građan­skim i poli­tičkim ak­tiviz­mom na terenu, a utvrđi­van­je is­tine o zločinu i čin­jenice o et­ničkom čišćen­ju mogu promi­jen­i­ti samo ras­pored pa­susa u udžbenici­ma his­tori­je.

opinion by Nedim Jahić
Published On 24 Dec 2013