Nedim Hrbat

Nedim Hrbat

Nedim Hrbat uposlenik je Media Centra Islamske zajednice u BiH i dugogodišnji novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Možete li i za­mis­li­ti situaci­ju da stanovni­ci BiH ne mora­ju čekati god­inu i više dana na ter­min za rad­nu vizu u nje­mačkoj am­basa­di?

blog by Nedim Hrbat
Published On 04 Jul 2018

Razm­jere zloči­na i po­drš­ka geno­cidu ne ukazu­ju tek na poko­rnost i ba­nal­nu ‘ne­s­posob­nost’ da se mis­li, već na zabrin­java­juće količine pa­tološkog ma­ter­i­jala kod ve­likog bro­ja običnih lju­di.

blog by Nedim Hrbat
Published On 01 Jul 2018
Srebrenica