Nebojša Grabež

Nebojša Grabež

Nebojša Grabež je novinar Al Jazeere Balkans u Beogradu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od staro­grad­skih pećk­ih pje­sama do klubo­va u Priš­ti­ni, od stare muz­ičke riznice Istre do ri­fo­va roc­ka i pun­ka, vodi­mo vas na muz­ičko puto­van­je Balka­nom.

blog by Nebojša Grabež
Published On 07 May 2015

Al Jazeera is­tražu­je muz­ičko bla­go ze­mal­ja regi­je – od tradi­cional­nih for­mi do savre­menih žan­ro­va i stilo­va.

blog by Nebojša Grabež
Published On 17 Jan 2014

Par­ti­jskim igra­ma mogu da pad­nu do­gov­ori i priz­nan­ja, ali tragove ravničarske smirenos­ti nemoguće je poništi­ti.

blog by Nebojša Grabež
Published On 27 Aug 2012

Beograđanin sa lon­don­skom adresom, Branislav Bri­an Rašić, već 30 go­d­i­na fo­toa­paratom bil­ježi nas­tupe na­jpoz­nati­jih zvi­jez­da rock­'n'rol­la.

blog by Nebojša Grabež
Published On 27 Jul 2012

Kada su prikazi­vani snim­ci strav­ičnih ubis­ta­va deča­ka kod Sre­brenice, tad sam prvi put prime­tio da su se ’obični lju­di’ kod nas za­ista za­p­i­tali o tome šta se de­si­lo, rekao je Dra­gan Jan­jić.

blog by Nebojša Grabež
Published On 31 May 2012

Tomis­lav Nikolić poručio da će biti pred­sjed­nik svih građana Sr­bi­je i da više ne pri­pa­da ni­jed­noj poli­tičkoj stran­ci.

blog by Nebojša Grabež and Vladimir Bobetić and Al Jazeera Redakcija
Published On 18 May 2012

Dan posli­je izb­o­ra, Sr­bi­ja sumi­ra rezul­tate i utiske, o čemu izv­ješ­tava­mo iz sata u sat.

blog by Nebojša Grabež and Vladimir Bobetić and Al Jazeera Redakcija
Published On 06 May 2012

Hi­tovi Ko­r­neli­ja Ko­vača, nekadašn­jeg lid­era Ko­rni grupe i kom­poz­i­to­ra zabavne, filmske i jazz muzike, pono­vo su oživeli u izved­bi splitske klape Cam­bi.

blog by Nebojša Grabež
Published On 03 Apr 2012

Gru­pa Part­ibre­jk­ers ovih dana obeleža­va trideset go­d­i­na pos­to­jan­ja. Sasvim logično – kon­cer­ti­ma u Sara­je­vu i Beogradu.

blog by Nebojša Grabež
Published On 27 Feb 2012

Pored zabrane ulas­ka u vozi­la grad­skog pre­voza, pred­viđene su kazne i za voza­če tak­si­ja i pri­vat­nih au­to­mo­bi­la uko­liko im je su­vozač pod de­jstvom alko­ho­la.

blog by Nebojša Grabež
Published On 26 Jan 2012