Nazanine Moshiri

Nazanine Moshiri

Nazanine Moshiri je reporterka Al Jazeere sa sjedištem u Tunisu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Star­i­ji Ukra­jin­ci, dje­ca za vri­jeme Dru­gog sv­jet­skog rata, ponovno okruženi bor­ba­ma, a mnogi­ma su nepoz­nate sud­bine nji­hovih porod­i­ca.

blog by Nazanine Moshiri
Published On 13 Aug 2014