Naida Kurdija

Naida Kurdija

Naida Kurdija je rođena 1981. godine u Sarajevu.  Piše blog o aktuelnim društveno-političkim dešavanjima unutar BiH sa akcentom na važnosti izgradnje ... ličnog i kolektivnog stava.Organizator je mnogobrojnih projekata društvene odgovornosti koji šire ideju volonterizma kao imperativa života. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rođe­na sa urođen­im hendike­pom koji joj uskraću­je samostal­no kre­tan­je i upotre­bu ruku, Roza Mo­jskovs­ka sli­ka us­ti­ma i piše kn­jige.

blog by Naida Kurdija
Published On 23 Sep 2016

U Sara­je­vu se ot­vara Roditeljs­ka kuća, u koju će biti sm­ješte­na dje­ca obol­jela od raka i nji­hovi roditelji koji su iz drugih kan­tona.

blog by Naida Kurdija
Published On 25 Apr 2016

Ako niste bili blizu djete­ta ili odrasle os­obe koja ima neku poteškoću u razvo­ju i koja na prve tak­tove muzike reagu­je bićem svog bića, niste doživ­jeli sen­zaci­ju emo­ci­je.

blog by Naida Kurdija
Published On 20 Apr 2016

Tre­ba znati kat­e­gorisati ljude i znati vred­no­vati pri­jatel­je jer oni su tu i kad nisu, oni su kon­stan­ta vri­jed­na živl­jen­ja.

blog by Naida Kurdija
Published On 15 Mar 2016