Nada Salom

Nada Salom

Nada Salom je dugogodišnja novinarka i urednica rubrike kulture iz Sarajeva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Posljed­n­ja go­d­i­na bh. filmske pro­duk­ci­je može se opisati na­jtežom do sada, ali fil­movi se ipak sni­ma­ju, na ‘ger­il­s­ki’ način.

Published On 30 Nov 2012

Sve je man­je onih koji čuju ud­is­aje i izdis­aje po­zoriš­ta, koje bi onda mog­lo da „evoluira“ u šund.

Published On 22 Nov 2012

Savremene au­torice ne žele biti lit­er­arne Pe­peljuge koje čeka­ju svo­ga kri­tičara da im obu­je dva bro­ja man­je cipele.

Published On 10 Nov 2012

Sušti­na priče o ovoj bib­liote­ci, po ri­ječi­ma Va­ler­i­jana Žuje, jeste u njenoj dragoc­jenos­ti i neza­m­jen­jivosti, isto to­liko ko­liko i u mon­struoznom porivu onih koji su iz teškog oruž­ja pu­cali u kn­jige.

Published On 04 Oct 2012

Se­lek­tor novog pro­gra­ma MESSS-a, pisac Zlatko Topčić, gov­ori o izboru pred­sta­va iz re­giona, sveopćoj kli­mi u teatarskoj um­jet­nos­ti i odno­su države i sre­dine pre­ma um­jet­niku.

Published On 21 Sep 2012

U sklopu man­i­festaci­je ‘Hrvats­ka, ovd­je!’ tokom če­tiri mjese­ca bit će pred­stavl­je­na hrvats­ka bašti­na, um­jet­nost, obra­zo­van­je, sport…

Published On 14 Sep 2012