Nabil al-Fouly

Nabil al-Fouly

Nabil al-Fouly je egipatski pisac i istraživač.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Turs­ka je odavno posta­la cilj među­nar­o­dne re­gion­alne koali­ci­je koja se pro­tivi Ara­p­skom prol­jeću, dok je Egi­pat na čelu sa Al-Sisi­jem ak­ti­van član te koali­ci­je.

opinion by Nabil al-Fouly
Published On 05 Nov 2015

Egi­pats­ki režim je spre­man žrtvo­vati is­lam kako bi op­stao poli­tič­ki sis­tem koji se ne oslan­ja na razum dok drža­va gubi iden­titet.

opinion by Nabil al-Fouly
Published On 03 Aug 2015