Muhanna Hubail

Muhanna Hubail

Muhanna Hubail je islamski pisac i istraživač i politički analitičar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kon­cept ‘de­mo­nizaci­je suni­ta’ isko­rišten je kako bi se naprav­i­la kon­frontaci­ja između crkve i kršćana na Bliskom is­toku sa suniti­ma, koju niko nije že­lio i koja se mogla izb­jeći.

opinion by Muhanna Hubail
Published On 29 Apr 2016