Muhamed Bikić

Muhamed Bikić

Muhamed Bikić je bosanskohercegovački sportski novinar. Autor je više knjiga, a bio je i voditelj nekoliko sportskih emisija. Magistar je sportskih na... uka, a inače je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neuh­vatljivi i bor­beni pr­vo­ti­mac Ha­j­du­ka i reprezen­ta­ti­vac bivše Ju­goslav­i­je gov­ori o svo­joj boga­toj kar­i­jeri.

Published On 02 Jun 2017

Žel­jezničar je u posljed­njim trenuci­ma na Gr­bavi­ci 24. apri­la 1985. prim­io gol od mađarskog tima i os­tao bez fi­nala Kupa UEFA.

Published On 24 Apr 2017

Jedan je od na­jboljih bok­sera svih vre­me­na na našim pros­tori­ma, olimpi­jac, nekadašn­ji am­ater­s­ki i pro­fe­sion­al­ni prvak Evrope.

Published On 24 Mar 2017

Kuda ide bosan­sko­herce­go­v­ač­ki sport, ko­jom kaldr­mom, magis­tralom, au­to­p­utem, au­tostradom…

Published On 18 Feb 2017