Momir Jelovac

Momir Jelovac

Momir Jelovac je slobodni sportski novinar koji je karijeru počeo na TV Sarajevo 1974, a zvanje komentatora stekao pet godina kasnije. Nakon odlaska i... z Sarajeva 1993. godine radi kao freelancer za Euroviziju - EBU, Eurosport, BBC World Service, Radio WDR i Al Jazeeru Balkans. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja sportskih novinara 1989. godine. Specijalnosti su mu nogomet, skijanje, tenis i jedrenje. Živi u Londonu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nje­go­va po­ja­va na terenu je mi­jen­jala at­mos­feru, nje­gov sva­ki dodir s lop­tom je bila čaroli­ja, nje­gov odnos pre­ma saigrači­ma, a poseb­no pre­ma pro­tivniku, bio je uvi­jek ko­rek­tan.

blog by Momir Jelovac
Published On 30 Dec 2022

Otišao je ‘Strauss sa Gr­bav­ice’, jedan od na­jvećih u his­tori­ji fud­balske igre sa ovih pros­to­ra, ali i poš­to­van i ci­jen­jen gdje god je igrao ili sje­dio na vreloj tren­er­skoj klupi.

blog by Momir Jelovac
Published On 02 May 2022

Na sva­ki gol u pro­tivničkoj mreži, Đokoviće­vi su nekako uvi­jek us­pi­je­vali postići i au­to­gol, a posljed­nji je i na­jteži bez obzi­ra na čudne, neo­bične i kon­tradik­torne od­luke aus­tralske vlade.

blog by Momir Jelovac
Published On 18 Jan 2022