Mohammed Haddad

Mohammed Haddad


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja kaže da pre­lim­i­narni dokazi ukazu­ju na ‘povećan rizik od ponovne in­fek­ci­je omikro­nom’ u poređen­ju s drugim var­i­jan­ta­ma ko­rona virusa, ali su in­for­ma­ci­je ograničene.

Published On 02 Dec 2021

Ove go­dine je mus­li­man­sko hodočašće ograničeno na 60.000 vakcin­isanih državl­jana i stanovni­ka Saudi­jske Ara­bi­je; Al Jazeera na jed­nom mjes­tu ob­jed­in­ju­je in­for­ma­ci­je o hadžu.

Published On 15 Jul 2021

Dvanaest mapa i grafi­ka ob­jašn­ja­va kako izrael­s­ka vo­j­na kon­tro­la nad palestin­skim nar­o­dom ut­ječe na sva­ki as­pekt nji­hovih živ­ota.

Published On 19 May 2021