Mohamed Elmenshawy

Mohamed Elmenshawy

Mohamed Elmenshawy je pisac i politički analitičar iz Washingtona, specijalista za američka pitanja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

SAD izvlači mnoge ko­risti iz part­ner­st­va sa Saudi­jskom Ara­bi­jom, a Wash­ing­ton radi s Ri­jadom na tome da se os­igu­ra priliv en­er­get­skih resur­sa na glob­al­na tržiš­ta i even­tu­al­no snize nji­hove ci­jene.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 04 Jul 2022