Mladen Mirosavljević

Mladen Mirosavljević

Mladen Mirosavljević je kao novinar, reporter i urednik radio u dnevnim i sedmičnim novinama te na radio i TV stanicama Slovenije, Hrvatske, Srbije, C... rne Gore i Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Banjoj Luci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Min­istar un­utrašn­jih poslo­va bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka Dra­gan Lukač javno je pri­je­tio nar­o­d­nom poslaniku Adamu Šukalu fiz­ičkim obračunom, pa pod­nio pro­tiv nje­ga kriv­ičnu pri­javu.

opinion by Mladen Mirosavljević
Published On 13 Jul 2018

Povod za ver­bal­ni rat je tvrd­n­ja pred­sjed­ni­ka bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka da u Bosnu i Herce­gov­inu dolazi 40 bri­tan­skih vo­jni­ka, koji su, za­pra­vo, speci­jal­isti za desta­bi­lizaci­ju.

opinion by Mladen Mirosavljević
Published On 08 Jul 2018

U Bosni i Herce­govi­ni je be­smis­leno gov­oriti o pod­jeli na desnicu, lje­vicu i cen­tar kada tak­va difer­en­ci­jaci­ja u prak­si ne pos­to­ji.

opinion by Mladen Mirosavljević
Published On 25 Jul 2017
BiH, Izbori, Glasači, Birači, Glasanje