Mirza Sadiković

Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTV... BiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Stare džami­je pli­jene lje­po­tom i os­ta­ju u vre­meni­ma koja dolaze, sv­je­dočeći mus­li­man­sku kul­tu­ru i gra­diteljsku tradi­ci­ju, ču­va­jući zan­imljive priče o nas­tanku i tra­jan­ju.

Published On 18 Mar 2019

Moje je bilo ‘teći’ sa grafikom, jer nisam ra­dio zbog for­mu­la­ra u koje se up­isu­ju radovi, obra­zlaže svoj um­jet­nič­ki put Ir­fan Han­duk­ić.

Published On 20 Feb 2019