Mirko Pejanović

Mirko Pejanović

Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Bivši član Predsjedništva Republike... BiH. Objavio osam knjiga i više od 300 stručnih i naučnih radova. Živi i radi u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Go­dine 1999. EU je pokrenu­la poseb­nu strate­gi­ju in­te­graci­je ze­mal­ja Za­padnog Balka­na, un­utar poli­tičke strate­gi­je oz­načene kao Pro­ces sta­bi­lizaci­je i pridruži­van­ja.

Published On 18 Apr 2012