Mirjana Hrga

Mirjana Hrga

Mirjana Hrga je reporterka Al Jazeere Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Una­toč mišl­jen­ju kako su huljs­ki izgu­bili, Hrvati su iza­šli na ulice Sao Paula, kako bi os­tavili još malo re­ala in­ače moćnoj brazil­skoj privre­di, no ponižen­je i pro­vokaci­je ko­ji­ma su bili izvrgnu­ti u restoran­i­ma, kafići­ma, na ces­ti, os­tavit će za­u­vi­jek gorak okus.

blog by Mirjana Hrga
Published On 13 Jun 2014

Re­porter­ka Al Jazeere Mir­jana Hrga pos­jeti­la je Gazu i Za­pad­nu Obalu kon­cem no­vem­bra. Ovo je nje­na priča…

Published On 28 Dec 2012

Bol­no je pro­ma­trati mali, veseli svi­jet djece, među 1,6 mil­iona neza­mis­li­vo siro­mašnih Palesti­naca zarobljenih na 363 kvadrat­na kilo­me­tra.

blog by Mirjana Hrga
Published On 01 Dec 2012