Milka Smilevska

Milka Smilevska

Milka Smilevska radi za Al Jazeeru Balkans kao reporterka. Novinarstvom se bavi od 1998. godine. Radila je kao novinarka za makedonske nacionalne priv... atne televizije Kanal 5 i Alfa TV.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

BiH savladala Lit­vani­ju sa 3:0, Hrvatskoj pob­je­da nad Vel­som (2:0), Crna Gora iz­ne­nadi­la Ukra­jinu sa 1:0, a Make­doni­ja Sr­bi­ju.

blog by Al Jazeera Redakcija and Milka Smilevska and Ibrahim Muratović and Emir Delić
Published On 16 Oct 2012

Make­doni­ja dočeku­je Sr­bi­ju, Hrvats­ka Vels, BiH Lit­vani­ju, Crna Gora gos­tu­je Ukra­ji­ni, a Sloveni­ja Al­ban­i­ji.

blog by Al Jazeera Redakcija and Milka Smilevska and Ibrahim Muratović and Emir Delić
Published On 15 Oct 2012

Hrvats­ka je u Sko­plju savladala Make­doniju 2:1, Sr­bi­ja u Beogradu izgu­bi­la od Bel­gi­je 3:0, a BiH i Grč­ka u Ati­ni odi­grale 0:0.

blog by Al Jazeera Redakcija and Đorđe Kostić and Milka Smilevska and Emir Delić
Published On 12 Oct 2012

Make­doni­ja će u Sko­plju ugos­ti­ti Hrvatsku, Sr­bi­ja je do­maćin Bel­gi­ji, Sloveni­ja Kipru, a BiH je gost u Grčkoj. Al Jazeera će javl­jati i in­tere­satne de­tal­je sa pre­ostal­ih utak­mi­ca kval­i­fikaci­ja.

blog by Al Jazeera Redakcija and Đorđe Kostić and Milka Smilevska and Emir Delić
Published On 11 Oct 2012