Milivoje Pantović

Milivoje Pantović

Milivoje Pantović je nezavisni istraživački novinar i producent iz Beograda. Radio je kao dopisnik iz Beograda za Balkan Insight, novinar Insajdera, T... V B92, Agencije Beta i Tanjug a sarađuje i sa više medija iz inostranstva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jed­na od novi­jih etike­ta koja služi za obesmišl­ja­van­je di­jalo­ga je i aluz­i­ja da građan­i­ma ove balka­nske države smeta jaka Sr­bi­ja.

Published On 27 Oct 2020

Da li će u ‘igranju’ pred­sjed­ni­ka Vučića sa stran­im država­ma Sr­bi­ja na kra­ju os­ta­ti bez po­drške i Is­to­ka i Za­pa­da?

Published On 27 Jul 2020