Mile Lasić

Mile Lasić

Mile Lasić je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Autor je brojnih politološko-socioloških eseja i studija. Član je Odbora za soc... iološke znanosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prof. dr. Mile Lasić: Bi­ram OHR – amer­ičku in­ter­ven­ci­ju u ko­rist formi­ran­ja izvršne vlasti u FBiH za „na­j­pogub­ni­ji do­gađaj“, mada ih je bilo mno­go, pa vjero­jat­no ovim čin­im „neprav­du“ re­dovitim ha­ranga­ma Milo­ra­da Dodi­ka pro­tivu BiH.

Published On 19 Dec 2011