Midhat Dedić

Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za ... svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bend ‘Šuma Čov­jek’ čine os­mor­i­ca pre­fin­jenih i obra­zo­vanih džez­era, imi­grana­ta u Švi­carsku, koji su, pje­va­jući na neko­liko jezi­ka, stvo­rili muz­ičko proži­man­je ra­zliči­tih kul­tura iz ko­jih dolaze.

Published On 13 Aug 2022

Soko Cer­ić os­tavio je dubok trag među poš­tan­skim službenici­ma tadašn­je Ju­goslav­i­je po nes­vaki­dašn­joj zbir­ci poš­tan­skih doku­me­na­ta.

blog by Midhat Dedić
Published On 27 Apr 2022

Mi­granti­ma koji su daleko od svo­jih do­mo­va i na vjetrome­ti­ni sud­bine i dal­je nije niš­ta lakše, a nji­hove lične drame u pokuša­ju ulas­ka u Evrop­sku uni­ju se nas­tavl­ja­ju.

Published On 13 Apr 2022

Ve­li­ki kn­jiževnik posthum­no se vra­tio u rod­ni San­s­ki Most kao in­telek­tu­al­ni duh, kao bis­er i zla­to na kul­turnoj mem­o­ri­ji provin­ci­je.

Published On 28 Mar 2022