Midhat Dedić

Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za ... svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U dvi­je na­jveće zdravstvene us­tanove na za­padu BiH u pe­ri­o­du 2022-2024 bit će ‘ubrizgano’ 13,6 mil­iona eura za kon­sol­i­daci­ju gu­bita­ka, te edukaci­je, struč­na us­avrša­van­ja i speci­jal­izaci­je.

Published On 25 Jan 2023

Bosan­sko­herce­go­v­ač­ki plan­i­nari su u tri dana prešli 5.219 kilo­metara plan­i­narskih staza oko Sal­bach-Hin­ter­glem­ma i postali vicešam­pi­oni svi­je­ta.

Published On 16 Oct 2022

Bend ‘Šuma Čov­jek’ čine os­mor­i­ca pre­fin­jenih i obra­zo­vanih džez­era, imi­grana­ta u Švi­carsku, koji su, pje­va­jući na neko­liko jezi­ka, stvo­rili muz­ičko proži­man­je ra­zliči­tih kul­tura iz ko­jih dolaze.

Published On 13 Aug 2022