Midhat Dedić

Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za ... svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Soko Cer­ić os­tavio je dubok trag među poš­tan­skim službenici­ma tadašn­je Ju­goslav­i­je po nes­vaki­dašn­joj zbir­ci poš­tan­skih doku­me­na­ta.

blog by Midhat Dedić
Published On 27 Apr 2022

Mi­granti­ma koji su daleko od svo­jih do­mo­va i na vjetrome­ti­ni sud­bine i dal­je nije niš­ta lakše, a nji­hove lične drame u pokuša­ju ulas­ka u Evrop­sku uni­ju se nas­tavl­ja­ju.

Published On 13 Apr 2022

Ve­li­ki kn­jiževnik posthum­no se vra­tio u rod­ni San­s­ki Most kao in­telek­tu­al­ni duh, kao bis­er i zla­to na kul­turnoj mem­o­ri­ji provin­ci­je.

Published On 28 Mar 2022

Ujed­in­jeni nar­o­di proc­jen­ju­ju da 47 pos­to mladih razmišl­ja o od­lasku iz Bosne i Herce­govine, kao i da so­cioekonom­s­ki opo­ravak ne može čekati; zato poli­tičare pozi­va­ju na ak­ci­ju.

Published On 16 Feb 2022

Kra­jišnik, vo­jni imam Aus­tro-Ugarske, ran­ja­van na fron­tu u Sr­bi­ji, nosi­lac rat­nih od­liko­van­ja, sa ‘Rongyios gar­dom’ učes­nik bitke za So­pron 1921. go­dine, utemeljitelj je Is­lamske za­jed­nice Mađarske.

Published On 27 Jan 2022