Metodi Metodijev

Metodi Metodijev

Metodi Metodijev je završio Odsjek za englesku književnost i Policijsku akademiju u Bugarskoj. Radio je kao profesor engleskog jezika, te u Ministarst... vu vanjskih poslova ove države. Od 2010. je stalni dopisnik bugarskog dnevnog lista Duma za regiju Zapadnog Balkana.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I opozi­ci­ja i po­je­di­ni članovi vlada­juće par­ti­je VM­PRO-DPMNE, pri­je svih pro­fe­sor Jovo Keken­ovs­ki, lid­er Fo­ru­ma za slo­bo­du, traže os­tavku Vlade Make­donije.

opinion by Metodi Metodijev
Published On 23 Mar 2015

Mora se traži­ti suštin­s­ki di­ja­log poli­tičk­ih par­ti­ja za izlaz iz sadašn­je kom­p­liko­vane situaci­je u zemlji.

opinion by Metodi Metodijev
Published On 01 Aug 2013

Repre­sivne mjere pro­tiv mus­li­mana nisu ide­ologi­ja po­je­dinih strana­ka ili vla­da, već ide­ologi­ja bugarske države u zad­njih 130 go­d­i­na, kaže mufti­ja Bugarske.

Published On 19 Feb 2013

Spo­razum o iz­grad­nji gasovo­da koji će poveza­ti Sr­bi­ju i Bugarsku pot­pisali su u Briselu pred­sjed­nik Vlade Sr­bi­je Ivi­ca Dačić i bugars­ki pre­mi­jer Bo­jko Borisov.

Published On 11 Jan 2013