Merita Arslani

Merita Arslani

Merita Arslani je novinarka iz Hrvatske.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka posta­je dio ogromnog tržiš­ta s ve­likom konkuren­ci­jom, a na­jviše ko­risti od toga imat će up­ra­vo građani.

Published On 15 May 2013

Od 1. jan­u­ara uvrede na in­ter­ne­tu postale su kaz­neno dje­lo, a oni koji će biti os­uđeni zbog toga kažn­ja­vat će se novčanom kaznom i to ovis­no o tome ko­liko zarađu­ju.

Published On 07 Jan 2013

Hrvats­ka Vla­da na­jav­i­la ot­puš­tan­ja u javnom sek­toru, a sindikati se nada­ju da će za­h­vati­ti i hil­jade za­poslenih bez konkur­sa.

Published On 26 Sep 2012

Na prom­jene u Hrvatskoj nakon even­tu­alnog ulas­ka u EU građani če počekati, ali proeu­rop­s­ki ori­jen­ti­rani Hrvati nada­ju se vla­davi­ni pra­va, lakšem puto­van­ju i obra­zo­van­ju u in­os­transtvu.

opinion by Merita Arslani
Published On 20 Jan 2012