Melita Vrsaljko

Melita Vrsaljko

Melita Vrsaljko autorica je na hrvatskom fact-checking portalu Faktograf. Pisala je za neprofitni portal Forum te radila na RTL televiziji i u zagreba... čkom dopisništvu Al Jazeere Balkans. U slobodno vrijeme bavi se snimanjem dokumentarnih filmova.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Medi­ji i nevla­dine or­ga­ni­zaci­je go­d­i­na­ma up­o­zo­rava­ju kako je že­na­ma u Hrvatskoj abor­tus ne­dos­tu­pan zbog toga što se ljekari, njih go­to­vo dvi­je trećine, pozi­va­ju na prigov­or sav­jesti.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 09 May 2022

U Hrvatskoj je počeo još jedan krug pri­ja­va za sub­ven­cioni­rane kred­ite koji provo­di držav­na Agen­ci­ja za promet i posre­dovan­je nekret­ni­na­ma, a u neko­liko dana pristigli su mno­gi za­hjt­je­vi.

Published On 10 Apr 2022

Dugoroč­na de­mograf­s­ka strate­gi­ja tre­bala bi početi od toga da se stvore uvjeti i rad­na okoli­na koji će privući mlade ljude i dugoročno ih zadržati.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 23 Dec 2021

Pot­puni ne­dostatak bilo kakve strate­gi­je i viz­ije razvo­ja tur­iz­ma na Jad­ranu pokazu­je samo da nam se tur­izam do­go­dio i da je Hrvats­ka – ‘kralji­ca sluča­jnog tur­iz­ma’.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 28 Sep 2021

Hrvats­ki građani star­i­je živ­otne dobi žive kraće, i to uz ko­rišten­je više li­jeko­va i sa znat­no man­je sred­sta­va od vršn­ja­ka iz Evropske uni­je, kažu is­traži­van­ja.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 28 May 2020