Meho Bahtić

Meho Bahtić

Meho Bahtić, rođen u Bosanskom Novom, od 1997. godine, uz povremene kraće i duže boravke u domovini, živi na Floridi gdje je završio studij društvenih... nauka i studij fizikalne terapije. Prostor između dva svijeta popunjava čitanjem i pisanjem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Po­druč­je di­rek­t­no pogođeno uraganom Ian – olu­jom četvrte kat­e­gori­je sa vjetro­vi­ma od oko 240 km/h, pr­ven­stveno grad Fort My­ers i okoli­na, na ju­goza­pad­nom di­jelu Floride, pretr­p­je­lo je ve­like štete.

blog by Meho Bahtić
Published On 01 Oct 2022

Mno­ga su po­druč­ja u bivšoj Ju­goslav­i­ji napre­dovala, pr­ven­stveno ekonom­s­ki pa onda i u drugim vi­dovi­ma, za­h­valju­jući gas­tar­ba­j­ter­i­ma.

blog by Meho Bahtić
Published On 09 Sep 2022

Nije ni­ma­lo neo­bično u SAD-u da lju­di studi­ra­ju u tridese­tim, četrde­se­tim, pa i kas­ni­je, bilo da im je to prvi fakul­tet, bilo da već ima­ju diplo­mu i sad studi­ra­ju neš­to sasvim novo.

blog by Meho Bahtić
Published On 21 Aug 2022