Maziar Motamedi

Maziar Motamedi


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Putin, Raisi i Er­do­gan tre­bali bi održati i bi­lat­er­alne sus­rete, tokom ko­jih će biti gov­o­ra od rata koji bjes­ni u Ukra­ji­ni do nuk­learnog spo­razu­ma koji je Iran do­gov­o­rio sa sv­jet­skim sil­a­ma 2015.

Published On 19 Jul 2022