Matiullah Taib

Matiullah Taib

Matiullah Taib je afganistanski novinar i istraživač.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Os­ta­je pi­tan­je u ko­joj mjeri tal­iban­sko vod­st­vo može pri­h­vati­ti plu­ral­izam i promi­jen­i­ti svoj stav o prav­i­ma žena i ličn­im slo­bo­dama sve dok ne stekne među­nar­o­d­no priz­nan­je za ko­jim trenut­no žudi.

opinion by Matiullah Taib
Published On 13 Sep 2021