Martina Kiseljak

Martina Kiseljak

Martina Kiseljak radi za Al Jazeeru kao reporterka iz Zagreba i Hrvatske. Novinarstvom se počela baviti 1997. godine na Hrvatskoj televiziji. Četrnaes... t godina radila je kao reporterka u Informativnom programu HTV-a, te kao urednica i voditeljica Vijesti i Podnevnog dnevnika. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mož­da nije sasvim ko­rek­t­no da mi nov­inari hval­imo vlasti, lokalne ili državne, ali za Fogi­no­vo moram reći – kapa dol­je karlovačkim poglavari­ma koji su napokon oživ­jeli ovo ku­pal­ište.

blog by Martina Kiseljak
Published On 17 Jun 2012

Do­duše, ne znam je li netko zbil­ja vra­tio taj stan, jer mno­gi su imali i društvene stanove i vikendice ili je sve os­ta­lo samo na paroli.

blog by Martina Kiseljak
Published On 10 May 2012

Nisam pro­tiv in­forma­ti­zaci­je, mo­bitela, in­ter­ne­ta i svih di­vnih blago­dati našeg doba, ali ponekad se pitam što je sljedeće….

blog by Martina Kiseljak
Published On 26 Apr 2012

Dok je nove hrvatske bio­metri­jske putovnice navod­no nemoguće kriv­otvoriti, i dal­je vri­jede stare, ali i 50-ak lažnih, što je do­bro doš­lo krim­i­nal­ci­ma u regi­ji.

blog by Martina Kiseljak
Published On 30 Mar 2012

De­se­tak kvadra­ta pod krovom od kar­tona i šper­ploče i u nji­ma muž, žena i de­setero djece.

blog by Martina Kiseljak
Published On 20 Feb 2012

Moji su roditelji u ono doba morali mas­no plati­ti da bih ja šir­i­la vidike… Danas se u sklopu stipendi­ja u veći­ni sluča­je­va do­bi­je čak i džeparac.

blog by Martina Kiseljak
Published On 19 Jan 2012