Marko Pavlović

Marko Pavlović

Marko Pavlović je reporter Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bi­ran­je pr­vog posla je le­git­i­man pro­ces, ali bi­ran­je ide­alnog pr­vog posla je čis­to gubljen­je vre­me­na.

blog by Marko Pavlović
Published On 12 Sep 2012

Laskan­je je sas­tavni deo ljudske in­ter­ak­ci­je. Ali hronično laskan­je je – besram­ni pre­du­mišl­jaj.

blog by Marko Pavlović
Published On 18 Jun 2012

A kada ra­dite na TV-u, dozvo­lite sebi svakakve slo­bode. Na­jopas­ni­ja od svih je pret­postavka da ste bit­ni. Ili, još gore, bit­ni­ji od bilo koga dru­gog u redu is­pred ili iza vas.

blog by Marko Pavlović
Published On 16 Apr 2012

Usred sni­man­ja priče o pokre­tu Okupi­raj ECB prav­im jed­nu od na­jvećih nov­inarskih greša­ka – pret­postavl­jam.

blog by Marko Pavlović
Published On 09 Mar 2012

Kao i svi petaci u is­tori­ji škol­st­va tako i sve države Balka­na došle su do tačke kada mora­ju da od­luče- gde će da se uk­lope? Da li će i dal­je da žick­a­ju cig­a­re iza zgrade ili da kon­ačno prestanu da kasne na prvi čas?

blog by Marko Pavlović
Published On 04 Feb 2012

Osam mese­ci nakon što smo iselili iz Beogra­da, Dan­i­ca i ja sre­li smo se u Berlinu. Kiseonik današn­joj za­pad­noj Evropi daju za­pra­vo naši mla­di lju­di pop­ut Dan­ice.

blog by Marko Pavlović
Published On 13 Jan 2012

Može li Rim, koji je preživeo uspone i padove im­per­a­to­ra, na­jezde var­vara, kuge, zemljotrese i požare, pobe­di­ti neš­to tako mi­norno kao što je fi­nan­si­js­ka kriza?

blog by Marko Pavlović
Published On 15 Dec 2011

Ekonomi­ja Grčke se samo sman­ju­je, pri­ho­di od poreza takođe, a dug, nar­avno, nas­tavl­ja da raste.

blog by Marko Pavlović
Published On 08 Nov 2011