Marko Matić

Marko Matić

Marko Matić je politolog i politički analitičar iz Beograda. Bavi se praćenjem i analizom političkih procesa u regiji, a zaposlen je kao komentator i ... pomoćnik glavnog urednika portala e-novine.com.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Čvrsti­na proevropske poli­tike i nepovrat­nost poli­tičke trans­for­ma­ci­je Vučića i Nikolića je na tes­tu zbog povrat­ka Šešel­ja.

opinion by Marko Matić
Published On 07 Nov 2014

Za na­javl­jenog di­rek­to­ra Železni­ca Sr­bi­je vezana su tri sluča­ja spornih pri­va­ti­zaci­ja u koje je bio di­rek­t­no umi­ješan i tokom ko­jih je stekao go­to­vo cjelokup­ni svoj imetak.

opinion by Marko Matić
Published On 03 Aug 2014

In­for­ma­ci­ja da je Sr­bi­ja na spisku ze­mal­ja čije raz­gov­ore pris­lušku­je amer­ič­ka Na­cional­na agen­ci­ja za sig­urnost plasir­ana je pred put pre­mi­jera Alek­san­dra Vučića u Moskvu.

opinion by Marko Matić
Published On 06 Jul 2014

Od rezul­ta­ta prosv­jetiteljske funkci­je obra­zovnog sis­tema, kul­turnih in­sti­tu­ci­ja i medi­ja u ve­likoj mjeri za­v­is­it će brz­i­na napre­dovan­ja Sr­bi­je ka poželjnom sta­tusu mod­erne evropske države.

opinion by Marko Matić
Published On 13 Jun 2014