Marko  Dražić

Marko Dražić

Marko Dražić je rođen 1980. godine u Beogradu. Jedan je od urednika satiričnog sajta Njuz.net i dio scenarističkog tima emisije 24 minuta sa Zoranom K... esićem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ako ovih dana niste pro­lazili Beogradom, go­to­vo je cio cen­tar raskopan. U gradu u ko­jem se, i kad nema nikakvih rado­va, teško može upotri­jebiti fraza ‘pro­hodne ulice’ nas­tao je kom­ple­tan ko­laps.

blog by Marko Dražić
Published On 07 Oct 2017

Svi može­mo biti fud­bal­s­ki se­lek­tori, a nakon pred­stave ‘Olimp’ znamo da se u mnogi­ma od nas kri­je po­zorišni kri­tičar i teo­retičar.

blog by Marko Dražić
Published On 01 Oct 2017

De­jvid Kop­er­fild ne može od 38.000 da stvori 244.620 evra, nije on dugogodišn­ji min­istar u Vla­di Sr­bi­je.

blog by Marko Dražić
Published On 21 Sep 2017

Što bis­mo se bilo čime bav­ili kada svake večeri može­mo da gledamo ma­j­mu­na na Pinku?

blog by Marko Dražić
Published On 10 Sep 2017

Sve je ko­ris­ni­je od sje­den­ja dva sata naspram tele­vi­zo­ra sa ko­jeg se pred­sjed­nik Sr­bi­je obraća naci­ji.

blog by Marko Dražić
Published On 29 Jul 2017